زندگی در استرالیا

زندگی در استرالیا

زندگی در استرالیا

درباره استرالیا مرور کلی از استرالیا، تاریخ، روش زندگی و… برای مهاجرت به استرالیا

این اطلاعات برای افرادی در نظر گرفته شده که در حال اقدام برای ویزا برای زندگی دائم یا موقت در استرالیا هستند. این اطلاعات یک مرور کلی از استرالیا، تاریخ آن، روش زندگی و ارزش های مشترک استرالیا را فراهم می کند. این مطلب توسط ویزا چک تهیه گردیده است 

در موقع درخواست برای ویزاها، متقاضیان ۱۸ ساله و بالاتر باید بیانیه ارزش های استرالیایی را امضا کنند تا تایید نمایند که آنها به ارزش های استرالیایی احترام خواهند گذاشت و از قوانین استرالیا اطاعت خواهند کرد.

ارزش ها و قوانین استرالیایی عبارتند از:

 • احترام به ارزش، و عزت و آزادی فردی برابر

 • آزادی بیان

 • آزادی مذهب

 • آزادی تجمع

 • پشتیبانی از دموکراسی پارلمانی و حکومت قانون

 • برابری در مقابل قانون

 • برابری مردان و زنان

 • برابری فرصت ها

 • آرامش

 • روح مساوات طلبی که پذیرای تحمل، احترام متقابل و شفقت برای نیازمندان است.

این ارزش ها ممکن است به روش های مختلفی توسط افراد مختلف بیان شوند در حالی که هنوز همان معنی را حفظ می کنند.

آنها منحصر به استرالیا نیستند، اما توافق اجتماعی گسترده ای در مورد آنها وجود دارد و زیر بنای جامعه و فرهنگ استرالیا می باشند.

این بیانیه ارزش ها در اکثر فرم های درخواست ویزا یا به عنوان یک سوال یا به عنوان بخشی از این بیانیه گنجانده شده است.

قبل از امضای سئوال مربوط به بیانیه ارزش ها در فرم درخواست، تمامی متقاضیان برای ویزاهای موقت، دائمی و تعداد کمی از ویزاهای موقت موظف هستند اطلاعات مربوط به ارزش ها را که توسط دولت استرالیا ارائه شده قبل از امضا کردن بخوانند یا برایشان توضیح داده شود.

 اطلاعات زیر برای کمک به متقاضیان ویزا در درک ارزش های استرالیایی قبل از اینکه آنها بیانیه ارزشها را در درخواست ویزای خود امضا کنند طراحی شده است.

بیانیه ارزش های استرالیایی برای مهاجرت به استرالیا

متقاضیان برای ویزاهای موقت و دائمی باید موضوعات موجود ارائه شده توسط دولت استرالیا در مورد زندگی در استرالیا را بخوانند یا برایشان توضیح داده شود.

از متقاضیان همچنین درخواست می شود متوجه این نکته باشند که اگر آنها بعد برای شهروندی استرالیا درخواست بدهند چه چیزی لازم دارند.

این بیانیه در فرمهای مربوطه درخواست ویزا گنجانده شده است و تمامی متقاضیان ۱۸ ساله یا بالاتر باید این بیانیه را امضا کنند.

بیانیه ارزش های استرالیایی برای متقاضیان ویزای موقت و دائم مهاجرت به استرالیا

اگر شما ۱۸ ساله یا بزرگتر هستید باید این بیانیه را امضا کنید.

من تایید می کنم که اطلاعات ارائه شده توسط دولت استرالیا در مورد جامعه و ارزش های استرالیایی را خوانده ام یا برای من توضیح داده شده است.

من می فهمم که:

 • جامعه استرالیا برای احترام به آزادی و عزت فرد، آزادی مذهب، تعهد به حاکمیت قانون، دموکراسی پارلمانی،

برابری زنان و مردان و روح مساوات طلبی که پذیرای احترام متقابل، تحمل، رفتار جوانمردانه و دلسوزی برای

نیازمندان و منفعت عموم ارزش قائل می باشد

 • جامعه استرالیا به برابری فرصت ها برای افراد، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب یا زمینه های قومی شان

ارزش قائل است

 • زبان انگلیسی، به عنوان زبان ملی، یک عنصر وحدت بخش مهمی از جامعه استرالیا است.

من متعهد می شوم که در طول اقامتم در استرالیا به این ارزش های جامعه استرالیا احترام بگذارم و از قوانین استرالیا اطاعت کنم.

من درک می کنم که، اگر بخواهم شهروند استرالیا شوم:

 • شهروندی استرالیا یک هویت مشترک و یک پیوند مشترک است که تمام استرالیایی ها را در حالیکه به تنوع شان احترام می گذارند متحد می سازد.

 • شهروندی استرالیا شامل حقوق و مسئولیت های متقابل است. مسئولیت های شهروندی استرالیا شامل پیروی از

قوانین استرالیا، از جمله قوانین مربوط به رای دادن در انتخابات و شرکت در هیئت منصفه می باشد.

اگر شرایط قانونی برای شهروند شدن در استرالیا را برآورده کنم و درخواست ام تایید شود می دانم که باید به وفاداری ام به استرالیا و مردم آن سوگند بخورم.

برای درخواست های اینترنتی، از متقاضی ویزای اصلی خواسته خواهد شد که یک دکمه را انتخاب کند که “بله”  یا  “خیر”  به بیانیه ارزش ها را مشخص می کند.

اگر درخواست شامل وابستگانی باشد که ۱۸ ساله یا بزرگتر هستند، یک بند اضافی در بیانیه وجود دارد که می گوید:

همه افراد دیگر در این درخواست، که ۱۸ ساله یا بزرگتر هستند، به من گفته اند که آنها اطلاعات ارائه شده توسط دولت استرالیا در مورد جامعه و ارزش های استرالیا را خوانده اند، یا به آنها توضیح داده شده است و با بیانیه فوق موافق هستند.

در این شرایط، متقاضی این اظهار را به نمایندگی از خود و وابستگان اش می کند.

بیانیه ارزش های استرالیایی برای متقاضیان ویزای موقت مهاجرت به استرالیا

متقاضیان برای ویزاهای موقت مربوطه نیز باید یک بیانیه ارزش های استرالیایی را امضا کنند. بیانیه آنها در بخش اعلامیه عمومی

درخواست گنجانده شده است، به طوری که امضای فرم درخواست بدان معنی است که بیانیه ارزش ها نیز امضا شده است. این

متقاضیان نیاز ندارند این اطلاعات را بخوانند اما در صورتی که مایل باشند می توانند آن را بخوانند.

بیانه ارزش های استرالیایی زیر در اکثر فرم های درخواست ویزای موقت گنجانده شده است:

من در طول اقامت خود را در استرالیا به ارزش های استرالیایی فهرست شده در این فرم احترام خواهم گذاشت و از

قوانین استرالیا اطاعت خواهم کرد.

برای درخواست های اینترنتی، این بیانیه کمی متفاوت است:

من در طول اقامت خود را در استرالیا به ارزش های استرالیایی فهرست شده در ابتدای این درخواست احترام خواهم گذاشت و از قوانین استرالیا اطاعت خواهم کرد.

برای درخواست های اینترنتی که در آن وابستگان ۱۸ ساله یا بزرگتر هستند ، یک بند اضافی در بیانیه وجود دارد که می گوید:

همه افراد دیگر در این درخواست که ۱۸ ساله یا بزرگتر هستند، به من گفته اند که آنها نیز با این شرط موافق هستند.

از متقاضیان خواسته خواهد شد که یک دکمه را انتخاب کنند که  “بله”  یا  “خیر”  به اعلام بیانیه ارزش ها را به نمایندگی از خود و وابستگانشان )در صورت وجود( مشخص می کند.

مهاجرت به استرالیا

ارزش ها و اصول استرالیایی برای مهاجرت به استرالیا

در حالی که این ارزش ها و اصول تا حدی با بسیاری از کشورهای دیگر مشترک هستند، آنها برای محیط منحصر به فرد استرالیا

اقتباس شده اند، و از طریق اسکان میلیون ها نفر از مردم از سراسر جهان در استرالیا شکل یافته و مدرنیزه شده اند. اگر چه آنها

ممکن است توسط افراد مختلف بطور متفاوتی بیان شوند، معنایشان یکسان باقی می ماند.

اولین ساکنان استرالیا، افراد بومی و جزیره نشینان تنگه تورز بودند که فرهنگ و سنت منحصر به فرد آنها در میان قدیمی ترین

فرهنگ ها و سنت ها در جهان هستند. اولین مهاجران غالبا از بریتانیا و ایرلند بودند و این میراث انگلیسی و سلتیکی تأثیر قابل توجه و مداومی در تاریخ، فرهنگ و سنت های سیاسی استرالیا داشته است.

امواج مهاجرت بعدی مردم را از آفریقا، آسیا، آمریکا و اروپا به استرالیا آورده است، که همه آنها خدمات منحصر به فردی به استرالیا و شیوه زندگی آن کرده اند.

این بیانیه ارزش ها و اصول مشترک به دنبال این نیست که همه را مثل هم و با اعتقادات یکسان بسازد.

صهدف این است که به ساکنان جدید کمک شود ارزش های بنیادی را درک کنند که برای ایجاد یک جامعه با ثبات کمک کرده اند که در عین حال پویا؛ منسجم و متنوع است.

در استرالیا، مردم آزادی های زیادی دارند. اما هر کسی در بهره گیری از این آزادی ها، لازم است از قوانین استرالیا اطاعت کند، که

توسط دولت منتخب دموکراتیک برای حفظ یک جامعه منظم، آزاد و امن ایجاد شده اند.

آزادی های بنیادی استرالیا

همه استرالیایی ها برای تعدادی از آزادی های بنیادی )در چارچوب قانون(، از جمله سخن گفتن آزادانه و آشکارا، پیوستن به تجمع ها، برگزاری جلسات، پرستش ادیان انتخابی خود و نقل و انتقال در سراسر استرالیا بدون محدودیت واجد شرایط هستند.

احترام به ارزش برابری، عزت و آزادی فردی در استرالیا

همه استرالیایی ها آزاد و برابر هستند و انتظار می رود که با یکدیگر با عزت واحترام رفتار کنند. استرالیایی ها استفاده از خشونت،

ارعاب و تحقیر را به عنوان شیوه های حل و فصل درگیری ها در جامعه مان رد می کنند.

قوانین کامانولث تبعیض بر اساس نژاد، جنس، معلولیت و سن را در طیف وسیعی از حوزه های زندگی عمومی تحت

قانون تبعیض نژادی سال ۵۷۹۱ ، قانون تبعیض جنسی ۵۷۹۱ ، قانون تبعیض معلولیت سال ۵۷۷۱ و قانون تبعیض سن۱۰۰۱ منع می کند. کمیسیون حقوق بشر استرالیا مسئول رسیدگی به شکایات تحت این قوانین است.

آزادی بیان در استرالیا

همه استرالیایی ها در چارچوب قانون آزاد هستند آنچه را که در مورد دولت های استرالیا یا در مورد هر موضوع یا مسئله ای فکر

می کنند بگویند یا بنویسند تا زمانی که این کار مردم را به خطر نیاندازد، اتهامات نادرست وارد نکند یا مانع آزادی بیان دیگران نشود.

همین امردر مورد روزنامه ها، رادیو و تلویزیون و دیگر اشکال رسانه های استرالیایی صادق است. استرالیایی ها در اعتراض به

اقدامات دولت و در مبارزه برای تغییر قوانین آزاد می باشند.

آزادی بیان اجازه می دهد تا مردم افکارشان را بیان کنند و در مورد ایده ها گفتگو کنند. قوانینی وجود دارد که از شهرت یک فرد دربرابر اطلاعات نادرست یا دروغ حفاظت می کند. همچنین قوانینی علیه ایجاد نفرت در برابر دیگران به دلیل فرهنگ، قومیت یا پیشینه شان وجود دارد.

آزادی مذهب و دولت در استرالیا

همه استرالیایی ها آزاد هستند از هر دینی که انتخاب می کنند پیروی کنند، تا زمانی که اعمال آنها هیچ قانون استرالیا را نقض نکند. استرالیایی ها همچنین آزاد هستند که هیچ دینی را دنبال نکنند. عدم تحمل مذهبی در جامعه استرالیا قابل قبول نیست.

استرالیا دارای یک دولت لائیک هست – این دولت هیچ دین رسمی یا دولتی ندارد. دولت ها با همه شهروندان صرف نظر از مذهب

بطور مساوی رفتار می کنند.

قوانین مذهبی هیچ جایگاه قانونی در استرالیا ندارد و تنها آن دسته از قوانین که توسط مجلس تصویب شده اعمال می شود، به عنوان مثال، در مسایل مربوط به طلاق. برخی از شیوه های مذهبی یا فرهنگی، مانند دو همسری برخلاف قانون استرالیا هستند.

آزادی تجمع در استرالیا

مشروط به قانون، استرالیایی آزاد هستند گردهمایی کنند و بر علیه دولت یا هر سازمان دیگری اعتراض کنند تا زمانی که اعتراض

مسالمت آمیز باشد و آسیب یا جراحتی به افراد یا اموال نرساند. آزادی برای تجمع شامل آزادی برای پیوستن یا نپیوستن به هر سازمان یا گروهی است، به شرط آن که قانونی باشد. چنین سازمان ها و گروه ها عبارتند از احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و گروه های اجتماعی.

پشتیبانی از دموکراسی پارلمانی و حکومت قانون

استرالیا یک دموکراسی پارلمانی است، به این معنی که شهروندان استرالیایی در نحوه اداره کشور و نحوه نشان دادن جامعه استرالیا

شرکت می کنند. دولت ها به همه استرالیایی ها پاسخگومی باشند. پارلمان های منتخب تنها نهاد برای وضع قوانین در استرالیا یا

واگذاری اختیار برای وضع قوانین هستند.

هر کس در استرالیا باید از قوانین وضع شده توسط دولت اطاعت کند. به همان اندازه، از تمام استرالیایی ها توسط حاکمیت قانون

محافظت می شود. این بدان معنی است که هیچ کس معاف یا بالاتر از قانون نیست، حتی افرادی که مواضع قدرت را در دست دارند، مانند سیاستمدار ها یا پلیس.

برابری در مقابل قانون

همه استرالیایی ها تحت قانون مساوی هستند. این بدان معنی است که با هیچ کس به دلیل نژاد، قومیت یا کشور مبدا خود؛ به دلیل سن، جنس، وضعیت تاهل یا معلولیت خود؛ یا به دلیل عقاید سیاسی یا مذهبی اش بطور متفاوت رفتار نمی شود. سازمان های دولتی و دادگاه های مستقل باید با همه منصفانه برخورد کنند.

رفتار مساوی بدان معنی است که گرفتن یک کار یا ترفیع باید بر اساس مهارت ها ، توانایی و تجربه یک فرد باشد، نه زمینه های

فرهنگی یا عقاید سیاسی اش. همچنین این بدان معنی است که نمی توان افراد را از دریافت خدمات در یک فروشگاه یا هتل یا دیگر مراکز ارائه خدمات به دلیل نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت و وضعیت تاهل شان محروم کرد.

برابری زنان و مردان

مردان و زنان دارای حقوق مساوی در استرالیا هستند. مشاغل و حرفه ها برای زنان و مردان بطور مساوی وجود دارند. مردان و

زنان می توانند در ارتش خدمت کنند و نیز می توانند مقام های دولتی داشته باشند.

برابری فرصتها و روح مساوات طلبی

استرالیایی ها به برابری فرصت ها و آنچه که اغلب “رفتار منصفانه” نامیده می شود ارزش قائل هستند. این بدان معنی است که آنچه هر کسی در زندگی بدست می آورد باید محصولی از استعدادها، کار و تلاش خودش باشد نه بخاطر نحوه تولد یا استثنا قائل شدن در مورد آنها.

استرالیایی ها یک روح مساوات طلبی دارند که پذیرای احترام متقابل، تحمل و رفتار جوانمردانه است. این بدان معنا نیست که همه

ثروت یا اموال برابری دارند. هدف این است که اطمینان حاصل شود هیچ تمایز طبقاتی رسمی در جامعه استرالیا وجود ندارد.

آرامش

استرالیایی ها به جامعه صلح آمیز خود افتخار می کنند. آنها معتقدند که تغییر باید با بحث، ترغیب صلح آمیز و فرآیند دموکراتیک رخ دهد. آنها خشونت را به عنوان راهی برای تغییر اذهان مردم یا تغییر قانون رد می کنند.

علاوه بر این ارزش ها، استرالیایی ها همچنین حفظ اموال عمومی و شفقت به نیازمندان را دنبال می کنند. یک روح اجتماعی قوی در استرالیا وجود دارد و استرالیایی ها به دنبال ارتقاء و بهبود جامعه ای هستند که در آن زندگی می کنند.

بسیاری از استرالیایی در زندگی روزمره خود به جامعه کمک می کنند. آنها ممکن است این کمک را از طریق مراقبت از محیط

زیست، کمک کردن و همکاری با یکدیگر در زمان نیاز بخاطر منافع عامه نشان دهند.

استرالیا دارای یک سنت قوی از رفاقت است، که در آن مردم به دیگران به طور داوطلبانه، به ویژه به کسانی که در موقعیت دشواری قرار دارند کمک میکنند. رفیق اغلب یک دوست است اما همچنین می تواند همسر، شریک زندگی، برادر، خواهر، دختر یا پسر باشد. یک رفیق همچنین می تواند کاملا یک غریبه باشد. همچنین یک انجام خدمات اجتماعی و داوطلبی به صورت یک سنت قوی در این جامعه وجود دارد.

استرالیایی ها ارزش های ذکر شده در بالا را بیش از چندین سال ترویج کرده و در مورد آنها صحبت کرده اند. این ارزشها به استرالیا کمک کرده است از میلیونها نفر از مردم از بسیاری از گروه های قومی و سنت های فرهنگی بطور موفقیت آمیزی استقبال کند و آنها را در خود ادغام نماید.

تنوع فرهنگی استرالیا قدرتی است که یک جامعه پویا را می سازد. در چارچوب قوانین استرالیا، تمام استرالیایی حق بیان فرهنگ و

اعتقادات خود را دارند. اما در عین حال، از همه استرالیایی ها خواسته می شود یک تعهد مهم به استرالیا – قوانین آن، ارزش های آن و مردم آن داشته باشند.

ارزش های مشترک

اگرچه مهاجران استرالیا از بسیاری از زمینه های فرهنگی و مذهبی مختلف می آیند، آنها با موفقیت در استرالیا اسکان یافته اند و درجامعه گسترده تر ادغام شده اند. استرالیا، به نوبه خود، با خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها غنی شده است.

از ویژگی های مهم جامعه امروزی استرالیا نه تنها تنوع فرهنگی مردم آن، بلکه میزان وحدت آنها از طریق تعهد مهم و متحد کننده به استرالیا می باشد. استرالیایی ها تفاوت های فردی خود را به نفع زندگی در کنار همسایگان خود کنار می گذارند.

در چارچوب قوانین استرالیا، تمام استرالیایی از حق بیان فرهنگ و اعتقادات خود و شرکت آزادانه در زندگی ملی استرالیا برخوردارند.

در عین حال، از همه انتظار می رود که اصول و ارزش های مشترک را رعایت کنند که همانطور که در مقدمه اشاره شد، از شیوه

زندگی استرالیایی حمایت می کنند.

جامعه امروزی استرالیا

یکی از ویژگی های مشخص جامعه امروزی استرالیا تنوع فرهنگی مردم آن و میزان وحدت آنها از طریق تعهد مهم و متحد کننده به استرالیا می باشد. یکی دیگر از ویژگی های مشخص، ماهیت مساوات طلبانه جامعه استرالیا است. این بدان معنا نیست که ثروت یا اموال همه برابر است. همچنین این بدان معنی است که با کار سخت و تعهد، مردم بدون داشتن رابط یا حامی با نفوذ می توانند موفق شوند.

در چارچوب قوانین استرالیا، همه استرالیایی ها قادر به بیان فرهنگ و اعتقادات خود و شرکت آزادانه در زندگی ملی استرالیا هستند. استرالیا بصورت جدی بر این باور است که هیچ کس نباید بر اساس کشور محل تولد، میراث فرهنگی، زبان، جنسیت یا اعتقادات مذهبی اش از چیزی محروم شود.

به منظور حفظ یک جامعه پایدار، صلح آمیز و مرفه، از همه استرالیایی ها با پیش زمینه های مختلف انتظار می رود که اصول

مشترک و ارزشهایی که جامعه استرالیا می سازند را رعایت کنند.

قوانین و آداب و رسوم اجتماعی

رفتار در جامعه در استرالیا با ترکیبی از قوانین رسمی و آداب و رسوم اجتماعی غیررسمی اداره می شود. همه مردم در استرالیا باید از قوانین کشور اطاعت کنند یا با امکان تعقیب کیفری و مدنی مواجه شوند. از مردم نیز انتظار می رود به طور کلی آداب و رسوم اجتماعی، عادات و روش های استرالیایی را رعایت کنند حتی اگر آنها به طور معمول از نظر قانونی الزام آور نباشند.

قوانین استرالیا توسط پارلمان های کامانولث، ایالتی و سرزمینی استرالیا وضع می شوند. پلیس وظیفه حفظ صلح و نظم در جامعه و

کشاندن قانون شکنان به دادگاه را دارد. مردم در جوامع محلی و همسایگی ها نیز در مواقع مشکل به هم کمک می کنند و هر چیزی غیر معمول یا مشکوک را به ایستگاه پلیس محلی گزارش می دهند.

استرالیا دارای نیروی پلیس ملی به نام پلیس فدرال استرالیا است، که به بررسی جرائم علیه قوانین فدرال از جمله قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی، اقدام علیه امنیت ملی و جرائم علیه محیط زیست می پردازد. تمام ایالتهای استرالیا و نورترن تریتوری نیروهای پلیس خود را دارند، که تحت قوانین ایالتی یا منطقه ای به جرائم رسیدگی می کنند. امور پلیس در قلمرو پایتخت استرالیا توسط پلیس فدرال استرالیا انجام می شود.

اگر چه ممکن است ماموران پلیس افراد را بازداشت کنند و در دادگاه شهادت بدهند، آنها تصمیم نهایی را در مورد اینکه آیا افراد مجرم هستند یا خیر را نمی گیرند. این تصمیم با دادگاه است.

پلیس و جامعه با هم روابط خوبی در استرالیا دارند. شما می توانید جرائم را گزارش دهید و به دنبال کمک پلیس باشید. اگر شما از طرف پلیس مورد پرسش قرار گیرید، آرامش خود را حفظ کنید، مودب باشید و همکاری کنید.

ملزومات شخصیتی

جامعه استرالیا انتظار دارد که تمام دارندگان ویزا قوانین استرالیا را رعایت کنند و به برآوردن الزامات شخصیتی ویزای خود ادامه

دهند. کسی که محکومیت های کیفری دارد، یا اغتقاد بر این است که ارتباطات جنایی، از جمله با باندهای یاغی موتور سواران یا گروه های تروریستی دارد یا خطری برای جامعه استرالیا یا برای فردی در جامعه استرالیا محسوب می شود، ممکن است ویزایش لغو شود.

هر کسی که خطری برای سلامت، ایمنی یا نظم و آرامش جامعه استرالیا هست یا شاید باشد ممکن است ویزایش لغو شود.

کسی که ویزایش لغو شده است ممکن است بازداشت شود و از استرالیا اخراج شود. آنها همچنین ممکن است در بسیاری از موارد به طور دائم، از بازگشت به استرالیا منع شوند.

حقوق در محل کار در استرالیا

افراد مشغول به کار در استرالیا، از جمله دارندگان ویزای حمایتی )اسپانسری( و غیر حمایتی)غیر اسپانسری(، حقوق و محافظت ها

در محل کار را دارا هستند. این حقوق و محافظت ها را نمی توان توسط قرارداد از بین برد.

حداقل نرخ دستمزد و شرایط محیط کار توسط قانون استرالیا تنظیم شده است.

وب سایت مهاجران و دارندگان ویزای بازرس کار منصفانه استرالیا Australian Fair Work Ombudsman’s اطلاعاتی را

در مورد آنچه که شما قبل از شروع کار باید بدانید، نرخ دستمزدها، ترتیبات مرخصی و حقوق کارکنان فراهم می کند.

بازرس کار منصفانه می تواند به شما اطلاعات و مشاوره بیشتری در مورد حقوق و تعهدات محل کارتان بدهد، و ترجمه اطلاعات

مربوط به محل کار به زبان های مختلف را دارد.

مسائل اسکان:

اطلاعات در وبسایت وزارت خدمات اجتماعی در دسترس است. کتابچه آغاز زندگی در استرالیا نیز در وبسایت وزارت خدمات اجتماعی در دسترس است .

برای بسیاری از متقاضیان ویزای موقت، بیانیه ارزشها در بخش اعلانات عمومی در فرم درخواست شان گنجانده شده است.

افرادی که در حال حاضر در خارج از استرالیا هستند و برای ویزای بشردوستانه درخواست می دهند باید بیانیه ارزشها را در طول

مصاحبه امضا کنند. از این متقاضیان انتظار نمی رود که اطلاعات موجود در لینک های بالا را بخوانند چون مطالب آن در مصاحبه

برایشان توضیح داده خواهد شد. این فرایند متفاوت شرایط دشواری را که اغلب متقاضیان ویزای بشردوستانه خارج از استرالیا با آن

مواجه هستند به رسمیت می شناسد.

اگر شما تحت برنامه بشردوستانه خارج از کشور مورد تایید واقع شده اید، به شما توصیه می شود در یک برنامه آشنایی فرهنگی

استرالیا قبل از حرکت به طرف استرالیا شرکت کنید. این برنامه اطلاعاتی در مورد سفر و اسکان در استرالیا فراهم

می کند و در مکان های مختلف در آسیا، آفریقا و خاور میانه برگزار می شود.

تعداد کمی از ویزاها هستند که اذعان به بیانیه ارزش های استرالیایی را لازم ندارند. این گروه شامل ویزاهای زیر است ولی محدود به آنها نمی شود:

 • ویزای دیدار

 • شهروندان نیوزیلندی که بقا ویزای رده خاص وارد استرالیا می شوند از جمله کسانی که ویزای بازگشت اقامتی

دارند یا برای آن درخواست می دهند.

منبع

ویزا چک
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت

پیام در واتساپ