ثبت نام جاب آفر

مهاجرت به استرالیا

با خرید بسته جاب آفر معمولی خدمات زیر را دریافت می کنید:

 

جستجو شغل از سایت های کاریابی استرالیا


جستجو شغل از روزنامه های کاریابی استرالیا


جستجو شغل از شبکه های اجتماعی استرالیا


جستجو شغل از بانک های کاریابی دولت استرالیا


جستجو شغل از بانک کاریابی ایالت های استرالیا


یافتن کارفرما و ارسال رزومه متقاضی


ارتباط  ایمیلی با کارفرما و دریافت نتیجه

قیمت این بسته برابر ۸۸,۰۰۰ تومان برای یک ماه می باشد.